بررسی برنامه بودجه سال 1398

جلسه بررسی برنامه بودجه سال منتهی به 1398/12/29 در تاریخ 1397/11/13 با حضور نمایندگان و مدیران محترم شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و اعضای کمیته بودجه در ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
تاریخ درج :  1397/11/14

تعداد بازدیدها : 917