ارزیابی رتبه بندی شرکت های تابعه شستا

حضور تیم ارزیاب رتبه بندی شرکت های تابعه شستا و نمایندگان شرکت سرمایه گذاری صدرتامین در تاریخ 1397/11/30
تاریخ درج :  1397/12/8

تعداد بازدیدها : 896