چشم انداز

LOABIRAN in 2025:

-         Leader in the Glaze & Color Industry in Iran

-         Outspread portfolio of Businesses, Products & Services

-         Active in global markets

-         Best partner for Domestic & International Companies.


( لعابیران در افق 1404) :


-        رهبر بازار لعاب و رنگ ایران

-        دارای سبد توسعه یافته‌ی کسب و کار، محصولات‌ و خدمات

-        پویا در بازارهای جهانی

-        بهترین شریک تجاری شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی