ارزش ها

ارزش های سازمانی

ارزش های اخلاقی

رقابت پذیری

احترام به یکدیگر

بهبود مستمر

راستگویی

خلاقیت و نوآوری

قانون مداری

دانش محوری

دلسوزی در کار و پرهیز از اسراف

تعامل با سودبران

احساس مسئولیت

مشتری مداری

شکیبایی در گفتار و کردار

مشارکت

 

توجه به محیط زیست