اعضای هیئت مدیره

سید جلیل حجازی             مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
بهروز فرهنگیان        رئیس هیئت مدیره
هادی تکمیل                      عضو هیئت مدیره