اعضای هیئت مدیره
سید جلیل حجازی                      مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
بهروز فرهنگیان                              رئیس هیئت مدیره
سید جواد سیدیان هاشمی            عضو موظف هیئت مدیره
آراد افسردیر                                  عضو غیرموظف هیئت مدیره